Risico’s

Relevante informatie voor (potentiële) relaties van OVG:

  • Relaties van Onafhankelijk Vermogensbeheer ‘s-Gravenhage B.V. (OVG), bankieren zelfstandig bij Saxo Bank of InsingerGilissen Bankiers en houden op uitsluitend eigen naam en adres een rekening aan bij hun bank die rechtens onder controle van de Toezichthouder van het land van vestiging staat. OVG houdt dus geen enkel vermogensbestanddeel van relaties onder zich. Dientengevolge kan geen schade voor relaties ontstaan als, eender welke zich voltrekkende gebeurtenis, de dienstverlening door OVG of diens medewerkers stokt. Men denke o.a. aan gebeurtenissen zoals: ziekte, persoonlijke ongevallen, claims en uitval/storing informatie-technologie bij OVG. Ingeval van calamiteiten kan de bank immers direct de positie van OVG overnemen door rechtstreeks met relaties te communiceren en na overleg met hen, hun belangen waar te nemen. Daartoe strekt ook de tripartiete overeenkomst tussen relatie, bank en OVG. Algemene risico’s w.o. uitval van telecommunicatiemogelijkheden, blijven altijd aanwezig.
  • Betalingen ten gunste van derden kunnen uitsluitend door cliënt worden verricht. Overboeking van gelden ten laste van de effectenrekening van cliënt ten gunste van zijn of haar vaste tegenrekening bij zijn of haar huisbank mogen op instructie van cliënt desgewenst door OVG worden afgewikkeld.
  • Mogelijke risico’s bij de uitvoering van de beheer- of adviesovereenkomst (te denken valt aan mandaten en doorgeven van opdrachten -van/aan OVG en bank- worden zo laag mogelijk gehouden middels zorgvuldige procedures en de mogelijkheid voor relaties tot internettoegang voor hun eigen bankrekening. Indien een relatie geen eigen internettoegang wenst tot zijn bankrekening, wordt desgewenst een positieoverzicht verzonden. Uitgebreide (dagelijkse -, kwartaal – en jaar)rapportages staan steeds ter beschikking van de relatie op de website van de Bank waar de eigen rekening wordt aangehouden.
  • Via de wettelijk verplichte financiële kwartaalrapportage betreffende OVG zelf, aan De Nederlandsche Bank (DNB), waarin steeds aan strikte eigen vermogenseisen moet worden voldaan, controleert DNB de financiële continuïteit en stabiliteit van OVG. DNB controleert alle Nederlandse vermogensbeheerders welke een AFM-vergunning hebben. OVG heeft sedert 1994 een dergelijke vergunning en ook een zgn. ”Europees paspoort”. Omdat OVG zelf géén posities aanhoudt en géén emissies begeleidt, garandeert of plaatst, ontstaan uit dien hoofde eveneens géén stabiliteitrisico’s mitsgaders (een gunstig en zeer belangrijk neveneffect:) géén belangenconflicten tussen de relaties en OVG.