Beleggingsstijl

In een persoonlijk gesprek met u wordt uw risicohouding vastgesteld. Hierop gebaseerd stellen wij uw Rendements- / Risicoprofiel op en doen wij u voorstellen omtrent de meest geschikte mix van beleggingsvormen (asset-mix) voor de langere termijn.

Voor het gedeelte van het vermogen dat met weinig risico belegd dient te worden hebben wij bij een láág renteniveau de voorkeur voor obligatievormen, die minder gevoelig zijn voor mogelijk toekomstige koersdalingen op de obligatiemarkten als gevolg van een algemene rentestijging. In beginsel floating rate obligaties. Optimalisatie van dit rendement kan worden bereikt door te anticiperen op toekomstige renteschommelingen.

Voor het deel van het vermogen waarmee meer risico gelopen mag worden en derhalve ook een (veel) hoger rendement mogelijk is, hanteert OVG een gedegen en heldere beleggingsstijl. Wij investeren dit deel van uw vermogen in de meest kansrijke ondernemingen, die wij via een uitgekiende methode voor onze cliënten selecteren. Daarbij hechten wij grote waarde aan risicospreiding en de mogelijkheid om onze investeringen op ieder gewenst moment te kunnen verkopen (liquiditeit). Reden waarom wij ons richten op beursgenoteerde ondernemingen.

Typerend voor onze stijl is daarbij de combinatie van de zogenaamde “top down” en “bottom-up” methode. Bij een top down benadering spelen toekomstige economische ontwikkelingen en sectoranalyse een belangrijke rol. Bij bottum-up wordt met name gekeken naar de kwaliteit van het management van beursondernemingen en de kansen in de markt. Technische analyse (korte termijn beleggingsbeleid) wordt vooral bepaald door sentimentsindicatoren, en gebruiken wij ook.

ESG/Duurzaam beleggen is voor OVG vooralsnog niet een leidend criterium. Dit is mede ingegeven door het ontbreken van objectieve criteria en vaak gebleken (pogingen tot) greenwashing; wel heeft het onze niet aflatende aandacht en zullen wij de ontwikkelingen volgen.

Wij kunnen, onder andere, geen duurzaamheidsrisicos inschatten en houden daar dus geen rekening mee. Een “duurzaamheidsrisico” is de kans op een ontwikkeling, gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk effect op de waarde van de belegging kan hebben. PAI-verklaring: Wij nemen de eventuele en mogelijk (on)gunstige gevolgen van duurzaamheidsfactoren dus niet in aanmerking bij het kiezen van de beleggingen. Bij het kiezen voor de onderliggende beleggingen c.q. financiële producten in portefeuilles houden wij geen rekening met de -vaak gewijzigde- EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.